•  60.000m² hi-tech productie met
  beste kwaliteits / service / prijs ratio
 •  60.000+ krachtopnemers op
  voorraad voor snelle levering
 •  280+ engineers voor
  custom made producten
 •  1.000+ gestandaardiseerde kracht-
  opnemers van 20 gram - 1000t

Privacy verklaring

Privacy Statement Zemic Europe B.V.
Dit is het privacy statement van De besloten vennootschap Zemic Europe B.V., hierna: Zemic Europe. Zemic Europe is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32112172 en is gevestigd aan Leerlooierstraat 8 (4871EN) te Etten-Leur. In dit document wordt uitgelegd hoe Zemic Europe omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Zemic Europe de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:
Indien u gebruik maakt van de diensten/producten van Zemic Europe, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Zemic Europe, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens
Zemic Europe verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
● Contact- en NAW-gegevens;
● Geslacht;
● Bedrijfsgegevens;
● Afwijkend afleveradres;
● Financiële gegevens;
● Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
● Bestelhistorie;
● Locatiegegevens, waaronder het IP-adres;
● Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door Zemic Europe verwerkt worden, hebben ten doel om:
● Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten/producten en de uitvoering daarvan;
● Het uitvoeren van haar diensten;
● Verbeteren van de dienstverlening;
● Het verrichten van betalingen;
● Nakomen van wettelijke verplichtingen;
● Het doen van marketing en communicatie uitingen;
● Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
● Het versturen van nieuwsbrieven;
● Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Zemic Europe worden persoonsgegevens verwerkt. Zemic Europe verwerkt uitsluitend gegevens die Zemic Europe noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Zemic Europe bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://www.zemiceurope.com/ indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Zemic Europe biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn
De door Zemic Europe verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden
Zemic Europe deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Zemic Europe kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Zemic Europe B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van derden.
De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:
● De ingeschakelde bezorgdienst(en) en/of transportbedrijven, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.
● De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
● Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
● Websitebeheerder, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
● Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens en overige gegevens noodzakelijk voor de uitvoering vereist.

Beveiliging van Persoonsgegevens
Zemic Europe neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer
Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Zemic Europe behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Zemic Europe aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Zemic Europe voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring
Zemic Europe maakt gebruik van technische en functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Zemic Europe mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.
De cookies die Zemic Europe gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).
Met uw toestemming plaatsen wij 'lead generation cookies' op uw computer. Wij verkrijgen uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens namens Albacross Nordic AB (“Albacross”). Informatie die wordt verzameld via cookies die op uw apparaat zijn geplaatst en die kwalificeren als persoonlijke gegevens, wordt verwerkt door Albacross, een bedrijf dat diensten voor leadidentificatie en advertentietargeting aanbiedt met kantoren in Stockholm en Krakau. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is dat Albacross een dienst aan ons en onze website kan verbeteren (bijv. "Lead Generation"-service), door gegevens over bedrijven aan hun database toe te voegen. De gegevens die door Albacross worden verzameld en gebruikt om dit doel te bereiken, zijn informatie over het IP-adres van waaruit u onze website hebt bezocht, en technische informatie waarmee Albacross verschillende bezoekers van hetzelfde IP-adres kan onderscheiden. Albacross slaat het domein van formulierinvoer op om het IP-adres te correleren met uw werkgever.
Met uw toestemming plaatsen wij ''tracking cookies'' op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.
Op de website van Zemic Europe worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics om te kunnen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Zemic Europe kan deze informatie niet koppelen aan een natuurlijk persoon. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via privacy@zemic.nl

Gebruik social media
Zemic Europe maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Zemic Europe u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy statement en -beleid van deze websites. Voor meer informatie hierover, dient u de privacyverklaring te raadplegen die van toepassing is op de website in kwestie.

Recht van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
● Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
● Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
● Recht op gegevenswissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
● Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Zemic Europe.
● Recht op overdraagbaarheid van gegevens; Wat betekent deze bepaling? zou dit moeten gaan over de verwerker?
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Zemic Europe, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Zemic Europe over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
● Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Zemic Europe staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Zemic Europe met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via privacy@zemic.nl . Om onjuist gebruik te voorkomen, kunnen wij u vragen zich te legitimeren door een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. U kunt dan uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Zemic Europe zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement
Zemic Europe kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 21 september 2021.

© 2023 Zemic Europe B.V. - Load Cells & Sensors. All Rights Reserved. Privacy Policy